fbpx

Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Enligt arbetsmijöverkets författning 2001:01 är definintionen av systematiskt arbetsmiljöarbete ett ansvar för arbetsgivaren att arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Vidare skall det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall även finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till.

Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Med definitionen ovan finns naturligtvis utrymme för tolkningar. Vi kan med vår erfarenhet av flera olika branscher ge er förslag på vad som är ett rimligt krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån ert företags inriktning och resurser. Här följer exempel på några typiska aktiviter där vi kan stödja er:

  • Arbetsmiljöundersökning genom en arbetsplatsrond, individuell enkät m m.
  • Framtagning av policydokument såsom arbetsmiljöpolicy, krisplan, missbrukspolicy m m.
  • Hur lägger man upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete, rutiner, mallar, aktiviteter och dokumentation.
  • Medverkan i arbetsmiljökommitée.
  • Medverkan vid skyddsronder